Life+-projektet GRACE har restaurerat igenväxta gräsmarker i skärgården. Tretton olika naturtyper som är livsmiljöer för många arter har röjts fram.  När buskar och träd är borta kan människor och djur åter röra sig fritt i vår vackra skärgård.

GRACE är en förkortning av Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal Environments (bete och restaurering i skärgården och kustmiljöer).

Projektfakta i korthet

 • Projektets beteckning: EU LIFE09 NAT/SE/000345 GRACE
 • Projektperiod: 11 november 2010 – 30 april 2016
 • Natura 2000-områden: 23 områden, med totalt 41 öar och 1 halvö
 • Budget: 8,5 miljoner Euro, Life-fonden bidrar med 50 %, Naturvårdsverket 34 % och partnerna 16 %
 • Partner: Västra Götalands län, Halland, Blekinge, Stockholm och Skärgårdsstiftelsen
 • Medfinansiärer: Life-+ – fonden och Naturvårdsverket
 • Åtgärder: Restaurering av igenväxta gräsmarker och information om projektet
 • Natura 2000-naturtyper: 1330, 1630, 4010, 4030, 5130, 6110, 6210, 6230, 6270, 6410, 6530SF, 8230, 9070 (se naturtyper för förklaring)

Projektmål

Målet var att restaurera 13 olika gräsmarkstyper för att återskapa en bra livsmiljö för skärgårdens arter. Skärgårdens unika blommor, fjärilar, grodor och fåglar har fått möjlighet att överleva till kommande generationer att njuta av. Projektets målarter var en dvärglåsbräken, tre insektsarter och nio fågelarter, vilka är av gemensamt intresse för EU (se ”Naturtyper och arter”). På köpet är det många andra arter som också fått bättre förutsättningar. Därmed har projektet bidragit till att minska utrotningen av arter.

Förutsättningen för att bevara den biologiska mångfalden efter restaureringarna är att betes- och ängsmarkerna sköts med hjälp av betesdjur och slåtter. Ljunghedarna ska brännas regelbundet. De buskar och träd som får, hästar och kor inte rår på behöver tas ned. Men allt ska inte bort, gamla värdefulla träd, solvarma bryn och träd med bär ska finnas kvar.

Life+-fonden har lämnat bidrag till projektet för att vi genom bästa praxis ska bidra till att hjälpa till att få EU:s nätverk av skyddade miljöer på plats. Nätverket heter Natura 2000 och är ett samarbete mellan alla EU:s medlemsländer för  att bevara ett rikt naturarv till nytta för oss alla.  Läs mer om Life och Natura 2000.

Aktiviteter

Projektet har

 • Producerat 35 restaureringsplaner (de behövs för att planera var, när och hur man ska restaurera).
 • Tagit fram 10 skötselplaner (reservaten ska ha en plan för hur de ska skötas, några av projektområdena saknar eller har föråldrade planer. Nya skötselplaner behövdes för att  genomföra de planerade åtgärderna).
 • Röjt 988  ha buskar och träd, och även trädklädda betesmarker (för att släppa in ljus till stammar och mark och låta gamla träd få plats att breda ut sina kronor).
 • Restaureringsbränt vid 41 tillfällen i 9 olika områden (ljunghedar i Halland och på Bohuskusten).
 • Ordnat restaureringsbete på 930,2 ha (djuren underlättar röjningar och håller undan sly och ogräs som kommer upp efter röjning, 912 ha har restaureringsbetats).
 • Satt upp 12 790 meter stängsel (på många håll fungerar havet som stängsel).
 • Investerat i maskiner, flyttbara djurfållor, förankringsplatser och ett stall för att underlätta skötseln.
 • Informerat om Life och projektet  (via webb, foldrar, skyltar, guidningar, appar mm).
 • Genomfört uppföljning av restaureringsåtgärderna (för att se om målen har nåtts).

Mer information om våra aktiviteter finns här:  Aktiviteter, Guidningar, Film och Fotogalleri 

 Natura 2000-områden och öar i projektet

 

Översikt över de fyra länen

Översiktskarta

Tabell over samtliga öar och halvöar som ingår I GRACE-projektet

Nr Natura 2000 område Öar och halvöar Natura 2000 kod
1 Härmanö Härmanö SE0520020
2 Sälöfjorden, 2.1 Rörö och 2.2 Klåverön SE0520036
3 Härön Härön SE0520038
4 Nordre Älvs Estuarium Hästholmarna SE0520043
5 Koster 5.1 Saltholmen 5.2 och Långegärdeholmen SE0520133
6 Tanumskusten 6.1 Otterön and 6.2 Hällsö SE0520150
7 Kosterfjorden-Väderöfjorden 7.1 Filjholmen och 7.2 Stora Tjälleskär, SE0520170
8 Tjurpannan Tjurpannan SE0520187
9 Balgö Balgö SE0510050
10 Kungsbackafjorden 10.1 Öckerö, 10.2 Mönster, 10.3 Kalvö, 10.4 Brokö och 10.5 Vindö SE0510058
11 Vendelsö 11.1 Vendelsö, 11.2 Brattö, 11.3, Norstön 11.4 Kidholmen SE0510091
12 Tromtö-Almö 12.1 Arpö, 12:2, Vagnö, 12:3 Ljungskär, 12:4 Utö, 12:5 Almö och 12:6 Kvalmsö SE0410042
13 Kristianopels skärgård 13:1 Långeskär och 13:2 Mölleskär SE0410053
14 Sonekulla Kalvö SE0410089
15 Järkö Järkö SE0410098
16 Hästholmen-Öppenskär 16.1 Torhamnaskär, 16.2 Öppenskär och 16.3 Äspeskär SE0410099
17 Tärnö-Harö-Brorsö 17:1 Brorsö och 17:2 SE0410163
18 Stora Hammar-Varö-Lillö 18:1 Björnön och 18:2 Dragsö SE0410181
19 Utlängan Utlängan SE0410214
20 Arholma-Idö Arholma och Idö SE0110385
21 Tullgarn, ost Fridö SE0110003
22 Villinge Boskapsö Villinge-Boskapsö SE0110087
23 Rånö Ängsholme Rånö Ängsholme SE0110118