Bush life– Projektet ska stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd

FODER & FÄGRING – Restaurering av slåtterängar och naturbetesmarker – avslutat projekt

lifecoastbenefit– Restaurering av skärgårdsöar på östkusten

life-laesoe– Restaurering på Laesö för öppna artrika marker och gynsamma förhållanden för fågellivet

LIFE to ad(d)mire – Restaurering av myrar och våtmarke

Life Elmias

Lifetaiga– Naturvårdsbränning av skog i åtta län

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län

Lifevänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern

MIA –  Restaurering och skötsel av inre Mälarens skärgård

MIRDINEC -Projekt för att förhindra spridning av mårdhunden i Nordvästra Europa – avslutat projekt

MOTH -Utveckling av metoder för övervakning av naturtyper

Reclaim -Restaurering av våtmarker utanför Örebro

ReMiBar – Borttagande av vandringshinder i vatten

SAMBAH -Inventering av tumlare i Östersjön – avslutat projekt

sandlife– Restaurering av sydsvenska sandmarker

ucforlife – Restaurering av vattendrag och bevarande av målarmusslan

VindelRiverLife – Restaurering av Vindelälvens biflöden

RELATERADE LÄNKAR

The European Heatlands Network – Europeiska ljunghedsnätverket

Kosterhavet – Sveriges första Marina Nationalpark

Life-projektet Trasmuchos (hamlade träd)  Baskien, Spanien

Naturum Blekinge

SERIDA – ljunghedsforskning i Asturien, Spanien (Governing Council and Regional Council for Agri-food Development)