Projektet har medfinansierats till 50 % av Life+fonden och 34 % av Naturvårdsverket.

Life+ fonden

LIFE-fonden stöttar bevarande av miljö och natur inom hela EU. Det är EU:s bidrag för att nå en god miljö och stoppa utrotningen av arter. Med medfinansiering ska medlemsländerna tillsammans arbeta för att nå Europas miljömål och se till att Natura 2000-nätverket kommer på plats.  http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Natura 2000

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av skyddade områden. Nätverket är skapat för att trygga att Europas mest värdefulla arter och livsmiljöer inte försvinner. Denna gröna infrastruktur ska bevara många olika ekosystemtjänster och vara en garanti för att Europas natur ska finnas kvar, frisk och med god förmåga att kunna återhämta sig.

I Västra Götalands län finns 409 Natura 2000-områden,  109 i Hallands län, 186 i Blekinge län och 235 i Stockholms län.

Natura 2000 styrs av Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. I direktiven står vad man ska göra för att bevara nätverket och vilka arter och livsmiljöer som ska skyddas. Det är arter och naturtyper som riskerar att försvinna på sikt och därför behöver ett speciellt skydd. Life Nature-fonden stöder myndigheter och organisationer som arbetar för att bevara biologisk mångfald inom Natura 2000-områdena.

Om du vill veta mer finner du information på Länsstyrelsernas,  Naturvårdsverkets och EU:s webbplats om Natura 2000 och Life-fonden.

Naturvårdsverket

Är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar. Naturvårdsverket styrs av Regeringens regleringsbrev. Naturvårdsverkets information om Natura 2000.