Slutseminarium i GRACE-projektet

Posted on sep 11, 2015

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker ligger insprängda mellan bergen

Rörö har stora arealer av mosaikmarker där ljung och artrika gräsmarker ligger insprängda mellan bergen

 GRACE-projektets slutseminarium gick av stapeln den 26-28 sugusti 2015. Seminariet hölls i Göteborg med exkursioner till GRACE-områdena. På Rörö (Natura 2000-området Sälöfjorden) guidade Roy Andersson och Hans Alexandersson och på Vendelsö (Natura 2000-området Vendelsöarna) guidade Krister Larsson och Jeanette Hansson.

Landshövdingen i Västra Götaland höll ett rungande invigningstal om skärgården och vikten av betande djur för att bevara biologisk mångfald. Publiken var blandad, kommuner, myndigheter, universitet, entreprenörer, markägare m fl deltog. Totalt 73 personer deltog. Projektdeltagarna presenterade några av sina resultat, utmaningar och problem.

-Kill Persson (MiNa) Ljunghedar – bränning och biologisk mångfald
-Krister Larsson (ALLMA Natur & Kultur) – Betesmarkernas historia och betydelse
-Anne och Bengt Hermansson – Orust, Lyröns entreprenad, naturvård, djurhållare mm
-Andreas Skriver Hansen – Doktorand, Kulturgeografi, Göteborgs Universitet, forskar kring friluftsliv vid kusten och på havet.
-Mattias Lindholm – Doktorand, Göteborgs Universitet, forskar kring skötsel av ljunghedar och bevarande av biodiversitet
-Vikki Bengtsson – Ancient Tree Forum/Pro Natura, skötsel, röjningar och restaureringar av gamla träd

Transport med ett antal små fiskebåtar till Vendelsö

Deltagarna tog sig till Vendelsö med ett antal små fiskebåtar

 

 

052 - Kopia beskuren

Diskussioner angående skötsel av de restaurerade områdena, traditionell eller nya lösningar för att klara uppgiften?